بازرگانی

بخشــی از فعالیــت شــرکت فنــاوری پدیــدار تامیــن و توزیــع تجهیــزات Active و Passive شــبکه، انــواع ســرورها و همچنیـن تجهیـزات جانبـی اسـت. ایـن شـرکت، طـی دو سـال اخیـر، بیـش از 200 هـزار متـر انـواع کابـل شـبکه و 50 هـزار متـر فیبـر نـوری، بیـش از 100مـدل انـواع تجهیـزات Active شـبکه (روتـر، سـوییچ و ذخیـره سـازها) و سـرور، همچنیــن مقادیـر زیــادی تجهیـزات جانبــی را تامیــن و توزیـع نمــوده اســت.
شـرکت فنـاوری پدیـدار بـرای سـهولت و اطمینـان بـه مشـتریان خـود در زمینـه تامیـن و توزیـع تجهیـزات، اقـدام بـه اخـذ نمایندگـی و نوشـتن تفاهـم نامـه بـا واردکننـدگان اصلـی تجهیـزات شـبکه، سـرور و ذخیـره سـازی و… نمـوده اسـت.

مجموعه فعالیت های بازرگانی شرکت پدیدار

  • تامین و توزیع انواع تجهیزات Active
  • شبکه ، Cisco -Mikrotik- HP- Fortigate- Juniper ،
  • سرور Hp- Asus
  • تجهیزات ذخیره سازی Hp- EMC- QNAP
  • تامیــن و توزیــع انــواع کابــل هــای مســی – فیبــر نــوری و تجهیــزات جانبــی بــا برندهــای خارجــی و داخلــی
  • فیبر نوری مصرف Indoorو Outdoor
  • کابل مسی مصرف Indoorوگروه های Outdoor.
Copyright © 2017 - All Right Reserved