شبکه

ارائه خدمات و راه حل های جامع شبکه

شـرکت فنـاوری پدیـدار بـا تکیـه بـر دانـش، تخصـص و تجربـه فنـی و عملـی نیروهـای زبـده خـود، در گسـترش ارائـه انـواع سـرویس، خدمـات و راه حـل هـای متنـوع در سـازمان هـا و شـرکت هـای مختلـف گام برداشـته و توانایـی ارائـه بهتریـن و سـریع تریـن سـرویس هـا و راه حـل هـای ممکـن را داراسـت.

انواع سرویس ها و راه حل های جامع شبکه

روتینگ – سوییچینگ
زیر ساخت شبکه
سرویس ارتباطات بی سیم
نگهداری سیستم و پشتیبانی شبکه
زیرساخت دیتاسنتر
مجازی سازی زیرساخت و مجازی سازی دسکتاپ (VDI)
فعالیت ها در زمینه خدمات Activeشبکه
نیـرو هـای فنـی و متخصـص شـرکت فنـاوری پدیـدار بـازوان اجرایـی قدرتمنـد شـرکت در راسـتای انجـام پـروژه هـای فنـی مختلـف هسـتند. کارشناسـان متخصـص شـرکت بـا دارا بـودن مـدارک Cisco، Mikrotikو Microsoft و قـدرت بـالا در آنالیـز و ارائـه ، Solutionطـی دو سـال گذشـته، حـدود 9هـزار نفـر سـاعت انـواع خدمـات Active شـبکه جهـت عملیـات بهینـه سـازی شـبکه، انجـام تغییـرات در توپولـوژی، عملیـات مجـازی سـازی شـبکه و همچنیـن  ایمـنسـازی زیرسـاخت شـبکه در سـازمان هـای مختلـف بـه انجـام رسـانیده اسـت.

فعالیت ها در زمینه خدمات Passiveو زیر ساخت شبکه

در راسـتای اجـرای خدمـات  Passive  و زیـر سـاخت شـبکه، شـرکت فنـاوری پدیـدار بـا بهـره گیـری از کارشناسـان مجـرب موفـق بـه طراحـی و پیـاده سـازی پـروژه هـای مختلفـی در سـطح اسـتان کرمـان شـده اسـت. کارشناسـان طـراح شـرکت بـا تسـلط بـر اسـتاندارد هـای بیـن المللـی ،TIA   و دارا بـودن مـدرک تخصصـی ،Structure cabling  طـیدو سـال گذشـته، بیـش از 200هـزار متـر انـواع کابـل کشـی و ترانکینـگ و نصـب تجهیـزات جانبـی در سـازمان هـایمختلـف انجـام داده انـد.

نصب، راه اندازی و پشتیبانی ارتباطات بی سیم

یکـی از مهمتریـن فعالیـت هـای تخصصـی شـرکت فنـاوری پدیـدار تامیـن، اجـرا و پشـتیبانی از لینـک هـا و ارتباطـات بـی سـیم مـی باشـد. ارتباطـات بـی سـیم شـامل لینـک هـای کوتـاه بـرد درون شـهری تـا لینـک هـای بـرد بلنـد بیـن شـهری و یـا مناطـق عملیاتـی و صنعتـی مـی باشـد. اجـرای ارتباطـات بـی سـیم نیازمنـد بررسـی هـای دقیـق کارشناسـیتوسـط افـراد متخصـص مـی باشـد.

امکان سنجی دقیق

انجام بررسی های جغرافیایی میدانی
آنالیز محل نصب و محاسبه ارتفاع دکل
بررسی وضعیت فرکانسی موقعیت اجرا
بررسی نوع سرویس مورد نظر کاربر به منظور انتخاب تجهیزات
کنترل شرایط محیط کار تجهیزات، اعم از دما، رطوبت و گرد و خاک
طراحی، اجرا و پشتیبانی لینک های بی سیم PTP,PTMP,Mesh,WIFI,VPLS
پیـاده سـازی سـرویس Hotspotجهـت اشـتراک اینترنـت پرسـرعت بـا پوشـش فضـای داخلـی و خارجـی ( چتـر WIFI) فعالیت ها در زمینه نصب و راه اندازی و پشتیبانی ارتباطات بی سیم بـا توجـه بـه اهمیـت نصـب، راه انـدازی و پشـتیبانی از ارتباطـات بـی سـیم و همچنیـن تجهیـزات و تخصـص هـای بـهکار گرفتـه شـده، ایـن شـرکت، بـا داشـتن سـابقه طولانـی در ایـن زمینـه، پـروژه هـای متعـددی را بـه انجـام رسـانیده اسـت. از جملـه :

نصب و راه اندازی و پشتیبانی بیش از 10لینک استانداری کرمان
نصب و راه اندازی و پشتیبانی بیش از 20لینک شهرداری کرمان
نصب و راه اندازی و پشتیبانی 20لینک شهری علوم پزشکی کرمان
نصب و راه اندازی و پشتیبانی بیش از 20لینک روستایی علوم پزشکی
اجرای 10لینک ITSجاده ای اداره راه و پایانه ی حمل و نقل
اجرا و پشتیبانی بیش از 10لینک ICTمخابرات روستایی
نصب و راه اندازی و پشتیبانی لینک در مراسم ویژه و شرایط خاص

سفر ریاست جمهوری
دوی ماراتن کلوت
کنفرانس بین اللملی سلامت
مراسم رو نمایی از باغ فتح آباد
خدمات پشتیبانی سیستم و نگهداری شبکه بخـش پشـتیبانی و نگهـداری شـبکه، کار نگهـداری و پشـتیبانی سیسـتمهای شـبکه و سـخت افـزار شـرکت هـا و سـازمانهــای مختلــف را بــه شــکل حرفــه ای بــه انجــام مــی رســاند. ایــن شــرکت بــا در اختیــار داشــتن پرســنل مجــرب کــهآمـوزش هـای لازم را بخوبـی پشـت سـر گذاشـته انـد, توانایـی پشـتیبانی و نگهـداری سیسـتم هـا و شـبکه هـای بـزرگبـا هـر مقیـاس را دارا مـی باشـد.
کارشناســان ایــن بخــش ضمــن آشــنایی کامــل بــا حساســیت هــا و ضــرورت هــای کســب و کار مشــتریان و دارا بــودنتجربـه و دانـش کافـی در برطـرف کـردن مشـکلات سیسـتم هـای کامپیوتری(سـخت افـزاری و نـرم افـزاری،) آمـاده ارائـهخدمـات پشـتیبانی و نگهـداری از شـبکه هـای کامپیوتـری مشـتریان مـی باشـند.

پشتیبانی و نگهداری از انواع سرور های و سرویس های موجود شبکه
ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی جهت افزایش کارایی شبکه و امنیت آن
تدوین روال های دقیق تهیه نسخه های پشتیبان از اطلاعات و بازیابی سریع در هنگام بروز حادثه
استقرار سیستم پشتیبانی برای ثبت کلیه تماس های کاربران و ارائه خدمات به آنها
استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و ارائه گزارشات خاص مدیریت
تدوین شناسنامه تجهیزات و ثبت آخرین وقایع و مستندسازی زیرساخت شبکه
انجام بازدیدهای منظم و اصولی جهت کاهش خرابی های احتمالی (PM)
بهـره گیـری از یـک سیسـتم مـدون کنتـرل کیفیـت بـرای اطمینـان از عـدم بـروز اشـکال بعـد از سـرویس دهـی و یـا تعمیـر
فعالیت ها در زمینه نگهداری سیستم ها و پشتیبانی شبکه
ایـن شـرکت در طـی دو سـال اخیـر، موفـق بـه عقـد قـرارداد همـکاری بـا شـرکت هـای مختلـف، از طریـق شـرکت درمناقصـه گردیـده اسـت.

انجـام عملیـات سـرویس، تعمیـر ، نگهـداری، پشـتیبانی، سـخت افـزار هـا و تجهیـزات رایانـه ای و شـبکه شـرکت گاز اسـتان کرمـان در سـال 1395
انجـام عملیـات سـرویس – تعمیـر- نگهـداری – پشـتیبانی تجهیـزات سـخت افـزاری شـبکه و امنیـت اطلاعـات و خدمـات نـرم افـزاری و سـامانه هـای اطلاعاتـی آب منطقـه ای اسـتان کرمـان در سـال 1395.
انجــام عملیــات خدمــات شــبکه و پشــتیبانی ارتباطــات داخــل شــهری، ســازمان فنــاوری اطلاعــات شــهرداری کرمــان در ســال 1394.
ارائه راه کارهای امنیت اطلاعات و شبکه
کارشناســان بخــش امنیــت ایــن شــرکت تجربــه فعالیــت هایــی مثــل پیــاده ســازی انــواع ابزارهــای امنیتــی، تدویــن
اسـتانداردها و الگوهـای امنیتـی و همچنیـن پیـاده سـازی سیسـتم مدیریـت امنیـت اطلاعـات را دارا هسـتند. کارشناسـان
ایــن شــرکت آمــاده ارائــه راه کارهــای لازم در ایــن خصــوص در تمامــی ســازمان هــا بــا ویژگــی هــا و موجودیــت هــای
مختلــف را دارا مــی باشــد.

ارائه راه حل های شبکه مجازی و Tunelling
ارائه انواع فایروال های سخت افزاری و نرم افزاری
امنیت سرویس های زیر ساخت شبکه
ارائه دهنده سیستم های مانیتورینگ شبکه
ارائه تست نفوذ (Pen Test)
آموزش و مشاوره جهت پیاده سازی استاندارد امنیتیISO 27001) ISMD)
فروش و پشتیبانی از آنتی ویروس ها و انواع نرم افزار های امنیتی
ارائه لایسنس معتبر آنتی ویروس ،KasperskyوESET
فعالیت ها در زمینه امنیت شبکه و اطلاعات
فعالیـت در زمینـه امنیـت شـبکه و اطلاعـات، مسـتلزم داشـتن دانـش، تخصـص، اخـذ گواهینامـه هـای معتبـر، رعایـت
اسـتاندارد هـا و پروتـکل هـای امنیتـی مختلـف اسـت. شـرکت فنـاوری پدیـدار، در ایـن زمینـه پیشـگام بـوده و بـا اخـذ
نمایندگـی هـای KasperSky ، 32 ESET Nodeو همچنیـن گواهینامـه امنیتـی ISO 27001) ISMD) و تربیـت
متخصصـان دارای مـدراک CEH V8 و ISMS Auditors اقـدام بـه فعالیـت هـای زیـر نمـوده اسـت.

مشاوره، طراحی و پیاده سازی زیرساخت آنتی ویروس
راه اندازی و پیکر بندی بیش از 50 سرور و 6000 کلاینت و ارائه لایسنس معتبر برای آنها
پشتیبانی و ارائه خدمات بصورت حضوری در سازمان های مختلف
مشاوره در پیاده سازی استاندارد امنیتی ISMSدر سال 1395
تست کابل مسی با دستگاه فلوک DSX5000
هنگامـی کـه در کابـل هـای مسـی سـیگنال وارد مـی شـود میـدان مغناطیسـی بزرگـی بوجـود مـی آیـد کـه در اثـر ایجـادایـن میـدان مغناطیسـی الکتـرون مربـوط بـه زوج هـا بـرروی یکدیگـر القـا شـده و یـک سـری پارامترهـای افـت خـطبوجـود مـی آورد. ایـن پارامترهـا هـر کـدام مـی تواننـد نمایـان گـر یـک ایـراد و یـا یـک اتفـاق مهـم در کابـل باشـد.اتفاقاتـی مثـل کیفیـت کابـل مسـی، نحـوه سـربندی کابـل مسـی (هـم بـه صـورت کیفـی از نظـر نحـوه پانـچ و هـم رنـگبنـدی و … ،) مقاومـت کابـل و پارامترهـای دیگـر کـه بـر اثـر فرمـول هـای متفـاوت بوجـود مـی آیـد.

تست فلوک جهت بررسی استاندارد های کابل ها و تجهیزات و اتصالات به کار برده می شود:

تست دقیق و کامل لایه فیزیکی شبکه شامل کابل، کیستون پریز، پچ پنل، پچ کابل
تایید اصلی یا غیر اصلی بودن تجهیزات پسیو شبکه (کابل، کیستون و)…
استخراج متراژ دقیق کابل کشی ها
گزارش اشکالات اتصالات پچ پنل و کیستون
گزارش قطع بودن یا ضعیف بودن نحوه اتصال رشته های کابل به کیستون
گزارش وجود نویز و محل دقیق آن در مسیر کابل کشی
گزارش وجود کشش یا خمش بیش از حد و محل دقیق آن در مسیر کابل کشی
گزارش میزان خلوص مس به کار رفته در کابل شبکه
تست مقاومت و میزان رسانایی کابل
تست فیبر
تسـت OTDRیـا بازتـاب سـنج فیبـر نـوری بـرای آزمایـش سـالم بـودن کابـل فیبـر نـوری بـه کار مـی رود کـه مـی توانـداتـلاف اتصـال را بررسـی، طـول را انـدازه گیـری و عیـوب را پیـدا کنـد. OTDRبـرای تسـت کابـل هـای طولانـی ( بیـشاز 250متـر بـه صـورت تقریبـی یـا 800 فـوت) ، یـا کابـل هـای فیـوژن شـده بسـیار موثـر اسـت. با استفاده از تست OTDR پارامترهای فیزیکی و مفهومی لینک اندازه گیری می شود:

Propagation delay
Length
Wire map
loos
تست ارت
بـه منظـور حفاظـت افـراد و دسـتگاه هـا ، اضافـه ولتاژهـای تولیـد شـده در بدنـه کـه باعـث صدمـه دیـدن دسـتگاه هـا وافـراد میشـود ، همچنیـن ولتاژهـای بسـیار زیـاد و خطرنـاک ناشـی از برخـورد صاعقـه بـا دکلهـای کامپیوتـری را بایـد درجایـی خنثـی نمائیـم. بـه همیـن منظـور اسـتفاده از سیسـتم ارت(ارت تسـتر)و حفاظـت از تجهیـزات بسـیار لازم و ضـروریاسـت بعـلاوه بـا افزایـش اسـتفاده از سیسـتمهای دیجیتالـی و حسـاس، لـزوم بازنگـری در طراحـی ، نصـب و نگهـداریسیسـتمهای حفاظتـی گراندینـگ وجـود دارد.

به طور خلاصه اهداف تست ارت عبارتند از :

حفاظت و ایمنی جان انسان
حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
فراهم آوردن شرایط ایدهال جهت کار
جلوگیری از ولتاژ تماسی
حذف ولتاژ اضافی
جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه
اطمینان از قابلیت کار الکتریکی

تجهیزات Passive

فعالیت ها در زمینه خدمات Passive و زیر ساخت شبکه
در راستای اجرای خدمات Passiveو زیر ساخت شبکه، شرکت فناوری پدیدار با بهره گیری از کارشناسان مجرب موفق به طراحی و پیاده سازی پروژه های مختلفی در سطح استان کرمان شده است. کارشناسان طراح شرکت باتسلط بر استاندارد های بین المللی ، TIAو دارا بودن مدرک تخصصی ،Structure cablingطی دو سال گذشته، بیش از 200هزار متر انواع کابل کشی و ترانکینگ و نصب تجهیزات جانبی در سازمان های مختلف انجا داده اند.

نصب، راه اندازی و پشتیبانی ارتباطات بی سیم
یکی از مهمترین فعالیت های تخصصی شرکت فناوری پدیدار تامین، اجرا و پشتیبانی از لینک ها و ارتباطات بی سیم می باشد. ارتباطات بی سیم شامل لینک های کوتاه برد درون شهری تا لینک های برد بلند بین شهری و یا مناطق عملیاتی و صنعتی می باشد. اجرای ارتباطات بی سیم نیازمند بررسی های دقیق کارشناسی توس افراد متخصص می باشد.

امکان سنجی دقیق
انجا بررسی های جغرافیایی میدانی
آنالیز محل نصب و محاسبه ارتفاع دکل
بررسی وضعیت فرکانسی موقعیت اجرا
بررسی نوع سرویس مورد نظر کاربر به منظور انتخاب تجهیزات
کنترل شرای محی کار تجهیزات، اعم از دما، رطوبت و گرد و خاک
طراحی، اجرا و پشتیبانی لینک های بی سیم
PTP,PTMP,Mesh,WIFI,VPLS
پیاده سازی سرویس Hotspotجهت اشتراک اینترنت پرسرعت با پوشش فضای داخلی و خارجی
(WIFI ) چتر
به‌طورکلی به‌تمامی تجهیزاتی که عملکرد آن‌ها بدون نیاز به جریان برق باشد و کارکرد آن‌ها نیازی به نیرو و جریان برق ندارد تجهیزات  passive گفته می‌شود مانند: کابل، کیستون، سوکت، داکت، رک و … .

داکت و ترانک: محفظه‌ای معمولاً از جنس PVC بوده و برای عبور دسته‌های کابل برق یا شبکه از رک تا پریزهای شبکه استفاده می‌شود تا علاوه بر جلوگیری از به هم پیچیدگی کابل‌ها در طول مسیر عبوری، زیبایی فضای محیطی را نیز حفظ کند. تفاوت داکت و ترانک در این است که از ترانک ها به دلیل سایز و ابعاد بزرگ آن‌ها برای عبور دسته کابل‌های بیشتر و مهم‌تر از آن ایجاد نودهای شبکه و برق توکار استفاده می‌شود تا جلوه محیطی بهتر و شکیل‌تری را ایجاد نماید. همچنین داخل ترانک ها می‌توان از قطعه پارتیشن جدا کنده استفاده کرد تا مسیر عبوری کابل‌های برق را از کابل شبکه جدا کرد چراکه کابل برق به علت عبور جریان برق در اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد می‌کنند و همین امر سبب اختلال در عبور دیتا در کابل‌های شبکه، کاهش سرعت و قطعی و وصلی شبکه می‌شود. اما در مقابل برای مسیرهایی که حجم کابل عبوری کم می‌باشد از داکت استفاده می‌شود. برای مثال داکت های کف‌خواب برای انتقال کابل شبکه از ترانک به زیر میز کاربر یا استفاده از داکت های سایز 1*1  برای انتقال کابل دوربین نصب‌شده روی دیوار به ترانک و….

از برندهای خارجی مطرح درزمینه تولید ترانک و داکت می‌توان به Schneider، Legrand، DLX و … و برندهای ایرانی مطرح می‌توان به سوپیتا، دانوب، البرز و … اشاره کرد.

رک

رک  محل قرارگیری سوئیچ، سرور، روتر، فایروال و پچ پنل ها می‌باشد. رک ها نظر نوع قرارگیری به 2 نوع دیواری که مناسب جمع شدن یکجای کابل‌های شبکه و سوئیچ هر طبقه می‌باشد و نوع ایستاده که تمام سوئیچ‌ها، روتر ها و سایر appliance  های شبکه درون آن قرار می‌گیرد. رک‌ها دارای درب‌های فلزی، شیشه‌ای و ترکیبی فلزی- شیشه‌ای می‌باشند.

واحد اندازه رک یونیت هست و فاصله بین هر یونیت 44.45 میلی‌متر است .

رک های 6 یونیت، 9 یونیت و 12 یونیت قابل‌نصب روی دیوار و رک‌های 16 یونیت تا 42 یونیت رک‌های ایستاده هستند که روی پایه و چرخ قرار می‌گیرند.

عمق رک‌ها نیز دلیل دیگر بر تفاوت آن‌هاست: رک‌های دیواری دارای عمق‌های 30،45 و 60 می‌باشد و رک‌های ایستاده دارای عمق‌های 60، 80 و 100 می‌باشد که از این میان رک‌های عمق 100 مناسب برای سرور می‌باشد.

تجهیزات Active

فعالیت ها در زمینه خدمات Active شبکه
نیرو های فنی و متخصص شرکت فناوری پدیدار بازوان اجرایی قدرتمند شرکت در راستای انجا پروژه های فنیمختلف هستند. کارشناسان متخصص شرکت با دارا بودن مدارک Mikrotik ،Ciscoو Microsoftو قدرت بالا در آنالیز و ارائه ، Solutionطی دو سال گذشته، حدود 9هزار نفر ساعت انواع خدمات Activeشبکه جهت عملیات بهینه سازی شبکه، انجام تغییرات در توپولوژی، عملیات مجازی سازی شبکه و همچنین ایمن سازی زیرساخت شبکه در سازمان های مختلف به انجام رسانیده است.

تجهیزات اکتیو:

یکی از مهمترین مباحث در حوزه مهندسی فناوری اطلاعات بحث فعال سازی و تنظیمات در تجهیزات فعال شبکه (مثل روترها، سوییچ ها، فایروال ها، سرورها) و به طوره کلی هدایت و بهره برداری از منابع موجود در شبکه است.

شرکت پدیدار با اتکا به دانش کاربردی متخصصان زبده خود در زمینه تجهیزات شبکه اقدام به خریداری، نصب، تنظیمات و پشتیانی از تجهیزات می نماید. متخصصان شرکت فناوری پدیدار با حضور در دوره ها و دریافت گواهینامه های معتبر در این زمینه (مثل ccna، ccnp، mtcnaو …)و همچنین کسب تجربه عملی در بزرگترین شرکت مهندسی فناوری در جنوب شرق کشور قادر خواهند بود در کمترین زمان ممکن اقدام به فعال سازی کلیه تجهیزات فعال شبکه اعم از تجهیزات سیسکو، میکروتیک، سرورها، فایروال های سخت افزاری و نرم افزاری نمایند.

تجهیزات CISCO:

شرکت cisco جزء بزرگترین تولید کنندگان سخت افزار شبکه می باشد. تجهیزات از قبیل روتر وسوئیچ و فایروال و وایرلس و… از تولیدات اصلی این شرکت می باشد با توجه به این نکته بسیاری از شبکه های از تجهیزات این شرکت استفاده می کنند. روترهای سری 1800، 2800، 3800و 7600 و همچنین سوییچ های معرفی شده توسط شرکت سیسکو سوئیچ‌های سری 2960، 3560، 3750، 4500، 6500 می باشند.

MIKROTIK:

اولین محصول این شرکت سیستم عامل میکروتیک بود که توسط نگارشی از سیستم عامل لینوکس بنیان گذاشته شد. همزمان با شروع استفاده از استاندارد 802.11 در تکنولوژی وایرلس امکان استفاده از این تکنولوژی در این سیستم عامل نیز افزوده شد. یکی از اهداف این شرکت ارائه تجهیزاتی هم رده محصولات سیسکو با قیمتی بسیار پایین تر بود.

در واقع هدف از ایجاد سیستم عامل، رقابت با سیستم عامل معروف IOS سیسکو بود که برروی PC ها نصب می شود و ارائه ی امکانات بی نظیری از جمله روتینگ، فایروال، VPN، مانیتورینگ، Qos ،Hotspot ،Load Balancing و سرویس های کار آمد دیگری که در مدیریت شبکه ها است. یکی از عوامل پیشرفت این سیستم عامل پایداری آن در ارائه سرویس ها در شبکه های کوچک، متوسط و بزرگ بود که تمام کاربران خود را تحت تاثیر قرار می داد.

یکی دیگر از مزایای این سیستم عامل نسبت به رقبای قدرتمند خود امکان کانفیگ توسط یک نرم افزار به نام winbox در سیستم عامل ویندوز بود که با محیط کاربری گرافیکی احساس راحتی بالایی به کاربران خود جهت تنظیمات این دستگاه می دهد.

در سال 2002 میکروتیک به این نتیجه رسید که برای پایداری بالاتر در سخت افزار معمولی PC باید وارد تولید سخت افزار های جدیدی برای سیستم عامل خود شود. این موضوع نشان دهنده این بود که میکروتیک دیگر به دلایلی به همه PC ها اعتماد ندارد، زیرا PC ها تنوع زیادی داشتند و برای محیط های حرفه ای شبکه ساخته نشده بودند، مشتریان نمی توانستند یک PC بزرگ و غیر پایدار را درشبکه های بزرگ استفاده کنند. ناگزیر میکروتیک تصمیم به تولید محصولات سخت افزاری با نام  Routerboard کرد.

این محصولات سخت افزاری یک نسخه از PC های معمولی در ابعاد کوچک بودند که برای شبکه ها طراحی شده بود. میکروتیک در این سالها با پیشرفت سیستم عامل خود، پیشرفت های زیادی در سخت افزار های خود به وجود آورد. که این موضوع منجر به آن شد که ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی بزرگ در اقساط نقاط جهان از جمله ایران به استفاده از میکروتیک به جای محصولاتی از قبیل سیسکو روی آورند.

تفاوت سخت افزار ها در منابع  سخت افزاری مانند CPU، رم، لایسنس، پورت های شبکه و اسلات های آن است میکروتیک همیشه تمایل داشته تکنولوژی ها و ایده های روز دنیا را در نرم افزار و سخت افزار خود توسعه دهد. مشتریان نوران می توانند از مشاوره فنی این محصولات قبل از خرید بهره مند شده و بهترین مدل را انتخاب کنید. در نوران فروش محصول اولین قدمی  است که ارائه می شود ما در تمام مراحل راه اندازی  این محصولات در شبکه شما کنارتان حضور داریم تا شما یک روش جدید و کاملا رضایت بخش را تجربه کنید.

HP SERVER:

HP ProLiant DL380p Gen8 سروری است که مجموعه ای از نسل بعدی استانداردهای سرورهای رک اچ پی یعنی دو سوکت و دو یونیت را برای صنایع فراهم آورده است. افزایش سازگاری پیکربندی؛ عملکرد خوب و طراحی کارآمد انرژی در DL380p Gen8 باعث شده تا راه حلی مناسب برای نیازهای محاسباتی پویا در مراکز داده باشد.

خصوصیات HP Proliant DL380p G8

دارای استاندارد ساخت دو يونيت
بهبود در سرويس دهی
عملكرد بی همتا و افزايش انعطاف پذيری برای نصب سخت افزار
Juniper:

فایروال های سری SRX

قابلیت بالای تامین امنیت شبکه همراه با سیستم پیشرفته تهدیدات یکپارچه ، مقیاس پذیرترین و انعطاف پذیرترین پلت فرم برای صنایع را به ارمغان می آورد.

فایروال مجازی سری vSRX

امنیت شبکه ای با کارایی بالا را، بصورت مجازی برای استقرار سریع و مقیاس پذیری با محیط، فراهم می کند.

D-LINK، LINKSYS، PLANET از دیگر کمپانی های تولید کننده تجهیزات اکتیو شبکه هستند. تهیه و تجهیز هر نمونه از تجهیزات شبکه از هر برندی را از ما بخواهید.

Copyright © 2017 - All Right Reserved