مرکز داده

ارائه خدمات دیتا سنتر

یـک مرکـز داده یـا بـه عبارتـی دیتاسـنتر از مجموعـه سیسـتم هـای شـبکه، نـرم افـزار، توزیـع قـدرت، ذخیـره سـازی، تاسیسـات و تهویـه و غیـره تشـکیل مـی گـردد. بـا توجـه بـه دسـته بنـدی هـای مختلفـی کـه بـرای یـک مرکـز داده وجـود دارد، و بخـش هـا و تجهیـزات مختلفـی کـه بـرای هـر قسـمت قابـل ارائـه اسـت؛ طراحـی مرکـز داده مـی بایسـت بـا رعایـت دقیـق جزئیـات در قسـمت هـای مطـرح شـده انجـام بگیـرد. شـرکت فنـاوری پدیـدار بـا دارا بـودن متخصصـان زبــده و آشــنا بــه اســتانداردهای بیــن المللــی Tia942 و Bicsi002 و همچنیــن دارا بــودن مــدرک CDCE، CDCP خدمـات زیـر را بـه مشـتریان خـود ارائـه مـی دهـد.

  • مشاوره، طراحی، نظارت، اجرا
  • ارائه تجهیزات مربوط به زیرساخت
  • ارائه تجهیزات مربوط به سیستم توزیع قدرت
  • ارائه خدمات مربوط به سیستم تهویه HVAC
  • برقراری و اجرای سیستم اعالم و اطفاء حریق

سرور مجازی شخصی

(Virtual Private Server)
VPS یا همان سرور خصوصی مجازی نوعی میزبانی وب است.
VPS شیوه‌ای است که در آن یک سرور واحد به چند قسمت تقسیم شده و هر قسمت به عنوان یک سرور مجازی می‌تواند مانند یک سرور اختصاصی عمل کند. سرور مجازی اساسا ترکیبی است از سرورهای میزبانی اختصاصی (Dedicated) و سرورهای میزبانی اشتراکی (Shared) است. ویژگی‌های منحصر به فرد سرور مجازی باعث شده تا بتواند یک جایگزین بسیار ایده‌آل و با قیمت مناسب تر برای اهدافی باشد که سرورهای میزبانی مشترک برای آن‌ها مناسب نیستند و سرورهای اختصاصی و مجزا هم هزینه‌های سنگینی را به دنبال دارد.

سرور اختصاصی

سرور اختصاصی یک نوع از سرویس میزبانی است.

این سرویس در واقع مشتری را قادر می سازد یک سرور کامل فقط برای خود داشته باشد.

به عبارتی صاحبان یک سایت اینترنتی که روی یک سرور اختصاصی قرار دارد، مجاز هستند سخت افزار (شامل RAM، CPU،  Hard و سیستم عامل) سرور خود را به طور کامل کنترل کنند. این نوع سرور برای سازمانهای دولتی بزرگ و همه سایت هایی که از ترافیک زیادی برخوردارند مناسب است.

مزایای سرورهای اختصاصی پدیدار به اختصار عبارتند از:

•    کارایی و سرعت بالا به دلیل برخورداری از منابع مستقل یک سرور قدرتمند

•    قابلیت اطمینان بالا و فارغ بودن از مشکلات احتمالی سایتهای دیگر که روی یک سرور به اشتراک گذاشته شده دیده می شود

•    امنیت زیاد به دلیل محدود بودن دسترسی ها

•    برخورداری از آدرس آی پی منحصر به فرد

سرویس اشتراک فضای مرکز داده

Co-location  یا سرویس اشتراک فضای مرکز داده تسهیلاتی شامل فضای مورد نیاز، نیروی برق، سیستم های خنک کننده و کنترل رطوبت، همین طور سیستم های امنیتی برای سرورها، فضای ذخیره سازی، و تجهیزات شبکه ای را با کمترین هزینه برای سازمان ها فراهم می آورد. این سرویس تبدیل به انتخابی بسیار محبوب برای سازمان ها شده است و این مزیت را دارد که بخش فنی سازمان روی فعالیت های اصلی سازمان تمرکز کنند و نگران پشتیبانی و نگهداری سرورها نباشند. شرکت فناوری پدیدار با دارا بودن پهنای باند مناسب و یک دیتا سنتر مجهز به انواع تجهیزات و زیرساخت ها قابلیت ارائه این سرویس را با بهترین قیمت به سازمان ها داراست.

از مزایای این سرویس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

َرک جهت قرار گرفتن سرورها
ژنراتور دیزلی
نیروی برق پشتیبان (UPS)
پهنای باند اختصاصی اینترنت
امکان ارائه پنل مانیتورینگ
سیستم های خنک کننده و سیستم های کنترل دما و رطوبت
حفاظت فیزیکی (شامل نظارت ویدئویی، دسترسی حفاظت شده)
نظـارت شـبانه روزی و هفـت روز هفتـه بـر تمـام ایـن عملکردهـا توسـط مهندسـین مرکـز داده بـرای جلوگیـری از بـروز هرگونـه اشـکال

Copyright © 2017 - All Right Reserved