بازرگانی و فروش تجهیزات حوزه IT

بخشــی از فعالیــت شــرکت فنــاوری پدیــدار تامیــن و توزیــع تجهیــزات Active و Passive شــبکه، انــواع ســرورها و همچنیـن تجهیـزات جانبـی اسـت. ایـن شـرکت، طـی دو سـال اخیـر، بیـش از 200 هـزار متـر انـواع کابـل شـبکه و 50 هـزار متـر فیبـر نـوری، بیـش از 100مـدل انـواع تجهیـزات Active شـبکه (روتـر، سـوییچ و ذخیـره سـازها) و سـرور، همچنیــن مقادیـر زیــادی تجهیـزات جانبــی را تامیــن و توزیـع نمــوده اســت.


شـرکت فنـاوری پدیـدار بـرای سـهولت و اطمینـان بـه مشـتریان خـود در زمینـه تامیـن و توزیـع تجهیـزات، اقـدام بـه اخـذ نمایندگـی و نوشـتن تفاهـم نامـه بـا واردکننـدگان اصلـی تجهیـزات شـبکه، سـرور و ذخیـره سـازی و… نمـوده اسـت.

مجموعه فعالیت های بازرگانی شرکت پدیدار

  • تامین و توزیع انواع تجهیزات Active
  • شبکه ، Cisco -Mikrotik- HP- Fortigate- Juniper ،
  • سرور Hp- Asus
  • تجهیزات ذخیره سازی Hp- EMC- QNAP
  • تامیــن و توزیــع انــواع کابــل هــای مســی – فیبــر نــوری و تجهیــزات جانبــی بــا برندهــای خارجــی و داخلــی
  • فیبر نوری مصرف Indoorو Outdoor
  • کابل مسی مصرف Indoorوگروه های Outdoor.

شرکت فناوری پدیدار جهت تسریع دسترسی مشتریان خود به تجهیزات اصلی (Original) اقدام به اخذ نمایندگی و نوشتن تفاهم نامه با واردکنندگان معتبر تجهیزات حوزه IT نموده است. لازم به ذکر است این شرکت در ارائه مشاوره و راه اندازی پروژه های پسیو شبکه، اکتیو شبکه، دوربین های تحت شبکه، تجهیزات IP Phone، تجهیزات ویدیو کنفرانس و ویدیو پروژکتور نیز فعالیت می نماید.

از دیگر خدمات پدیدار اجرای فیوژن یا جوش فیبرنوری و تست فلوک می باشد، تست فلوک نمونه ای از تست سرعت و کیفیت جابجایی اطلاعات بر روی بستر شبکه است که با بهره گیری از محصولات | شرکت FLUKE صورت می گیرد، برتری این نوع تست نسبت به سایر نمونه های مشابه آن است که میزان خروجی اطلاعات از این دستگاه به مراتب بیشتر از سایر تسترها می باشد.

شما می توانید برای دریافت مشاوره و یا استعلام موجودی و قیمت تجهیزات مورد نظر خود با واحد بازرگانی شرکت فناوری پدیدار تماس بگیرید.

پشتیبانی 24 ساعته

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره و پشتیبانی فنی میتوانید در هرساعتی از شبانه روز با واحد پشتیبانی پدیدار تماس بگیرید