قرارداد ارائه خدمات اينترنت

 قرارداد کلیه مشترکین اینترنت (اختصاصی، اسکای نت و ADSL) در زیر آمده است.
 

قرارداد ارايه خدمات اينترنت شرکت فناوری پدیدار

 
ضوابط و چارچوب موافقت نامه هاي سطح خدمات (SLA)

فناوری پدیدار / تعرفه ها / قرارداد ارائه خدمات اينترنت