فناوری پدیدار / درباره ما / مجوز ها و گواهینامه ها