اهداف

شرکت فن آوری پدیدار علاوه بر هدف همیشگی که رضایتمندی مشتری و ارتقاء فرهنگ و دانش کاربران است، دو ویژن اصلی را پوشش می دهد.

الف ) SOLUTION PROVIDERیا ارائه دهنده راهکار: به این ترتیب که پدیدار مرجع ارائه دهنده مشاوره و راهکار برای حل مشکل و نیاز مشتری خواهد بود. بعضا مشتریان نیاز اصلی خود را نمی شناسند، اما مشاوره با کادر متخصص پدیدار این امکان را برای مشتری فراهم می سازند تا فضای نیاز خود را به درستی شناسایی کرده و با بهترین روش و راهکارهای پیشنهادی و اجرایی پدیدار به درستی در مسیر رفع نیاز خود قرار گیرد.

ب ) CLOUD یا به اصطلاح فضای ذخیره و نگهداری ابر : در این بخش پدیدار با تأمین زیرساخت و فضای فیزیکی که از امنیت ا ستاندارد نیز برخوردار ا ست ، امکان CLOUDرا تامین میکند . CLOUDتکنولوژی نوینی ا ست که کلیه مشتریان به جای صرف فضا و نیروی انسانی برای نگهداری سرور و داده های سازمان ایشان، تمامی آن را در بانک CLOUD پدیدار نگهداری و محافظت میکند، این امکان نوین علاوه بر صرفه ی اقتصادی برای مشتری دارای امنیت بالایی خواهد بود و کلیه اختلالات احتمالی از طرف پدیدار پوشش داده می شود . این بخش از شرکت فن آوری پدیدار در مرحله اجرای آزمایشی قرار دارد.