• پشتیبانی

  • فرصت شغلی

  • مدیریت حساب

بررسی های انجام شده در مرکز ماهر حاکی از آن است که همانطور که پیش بینی می شد اولین باج افزار موثر تولید شده برای تلفن های هوشمند مبتنی بر سیستم عامل اندروید، پا به عرصه حملات باج افزاری گذاشته است این باج افزار که محققین نام Double Locker بر آن گذاشته اند در یکی از آزمایشگاه های مرکز ماهر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است...